Tạo website one page sử dụng NodeJS và ExpressJS

10 min


1053
1.5k share, 1053 points

Lời giới thiệu

Để xây dựng một trang web trong NodeJS, chúng ta sẽ sử dụng framework ExpressJS. Bất kỳ framework nào khác cũng có thể được sử dụng nhưng ExpressJS rất phổ biến khi sử dụng NodeJS.

Nội dung học được trong bài viết này

 • Cài đặt.
 • Tạo project NodeJS mới với Express.js
 • Tạo route với Express
 • Testing – để đảm bảo mọi thứ đang hoạt động.

Điều tiên quyết

 • NodeJS hoặc NPM (Node Package Manager)
 • VS Code (Tùy chọn) — A code editor.

Để kiểm tra xem NodeJS đã được cài đặt trên máy tính của bạn chưa, hãy mở terminal hoặc CMD và chạy lệnh node -v. Nếu bạn thấy phiên bản Node.js của mình có nghĩa là nó đã được cài đặt.

Đọc cài đặt NodeJs tại đây : Cài đặt NodeJS trên Ubuntu

Express application generator:

Để tạo nhanh một khung ứng dụng. Bạn có thể sử dụng công cụ tạo ứng dụng này (`express-maker`). Trình tạo ứng dụng sử dụng lệnh npx (có sẵn trong các phiên bản Node mới hơn).

Chúng tôi sẽ không sử dụng express-maker trong bài viết này, thay vào đó chúng ta sẽ tự tạo mọi thứ để tránh các tệp bổ sung được tạo từ trình tạo và để hiểu sâu hơn.

Tạo dự án mới (sử dụng NodeJS với Expres.js)

Tạo một thư mục mới (tại nơi bạn muốn giữ dự án của mình).

Đặt tên cho thư mục đó: node-ex-website

Tạo hai tệp bên trong thư mục node-ex-website:

→ tệp package.json.

→ tệp server.js.

Tạo một thư mục (tên: express) và một tệp bên trong thư mục node-ex-website / express: → tệp node-ex-website / express / index.html.

Mở và cập nhật tệp node-ex-website / package.json của bạn với code bên dưới:

{
  "name": "node-ex-website",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "scripts": {
    "start": "node server.js"
  },
  "dependencies": {
    "express": "^4.17.1"
  }
}

Mở và cập nhật tệp node-ex-website / server.js của bạn với code bên dưới:

const http = require('http');
const express = require('express');
const path = require('path');const app = express();
app.use(express.json());
app.use(express.static("express"));// default URL for website
app.use('/', function(req,res){
  res.sendFile(path.join(__dirname+'/express/index.html'));
  //__dirname : It will resolve to your project folder.
 });const server = http.createServer(app);
const port = 3000;
server.listen(port);console.debug('Server listening on port ' + port);

Sau khi tạo hai tệp trên, hãy mở terminal của bạn trong thư mục “node-ex-website” và chạy lệnh này:

npm install

Lệnh trên này sẽ cài đặt các phụ thuộc được xác định trong tệp “package.json”.

Bạn có thể sử dụng VS Code – Một trình soạn thảo mã bên dưới.

nodejs

Sau khi cài đặt phụ thuộc, nó sẽ tạo thư mục “node_modules” ở thư mục gốc của thư mục “node-ex-website”.

Template (index.html)

Thay thế tệp → node-ex-website / express / index.html của bạn bằng code bên dưới, hoặc bạn có thể sử dụng template của riêng mình.

Bạn cũng có thể thêm tất cả các tệp tĩnh của mình bên trong thư mục express như… → node-ex-website / express / css và node-ex-website / express / js

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<title>W3.CSS Template</title>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<style>
body {font-family: "Lato", sans-serif}
.mySlides {display: none}
</style>
<body>
  <!-- Navbar -->
  <div class="w3-top">
  <div class="w3-bar w3-black w3-card">
    <a class="w3-bar-item w3-button w3-padding-large w3-hide-medium w3-hide-large w3-right" href="javascript:void(0)" onclick="myFunction()" title="Toggle Navigation Menu"><i class="fa fa-bars"></i></a>
    <a href="#" class="w3-bar-item w3-button w3-padding-large">HOME</a>
    <a href="#band" class="w3-bar-item w3-button w3-padding-large w3-hide-small">BAND</a>
    <a href="#tour" class="w3-bar-item w3-button w3-padding-large w3-hide-small">TOUR</a>
    <a href="#contact" class="w3-bar-item w3-button w3-padding-large w3-hide-small">CONTACT</a>
    <div class="w3-dropdown-hover w3-hide-small">
    <button class="w3-padding-large w3-button" title="More">MORE <i class="fa fa-caret-down"></i></button>
    <div class="w3-dropdown-content w3-bar-block w3-card-4">
      <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Merchandise</a>
      <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Extras</a>
      <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Media</a>
    </div>
    </div>
    <a href="javascript:void(0)" class="w3-padding-large w3-hover-red w3-hide-small w3-right"><i class="fa fa-search"></i></a>
  </div>
  </div>
  <!-- Navbar on small screens (remove the onclick attribute if you want the navbar to always show on top of the content when clicking on the links) -->
  <div id="navDemo" class="w3-bar-block w3-black w3-hide w3-hide-large w3-hide-medium w3-top" style="margin-top:46px">
  <a href="#band" class="w3-bar-item w3-button w3-padding-large" onclick="myFunction()">BAND</a>
  <a href="#tour" class="w3-bar-item w3-button w3-padding-large" onclick="myFunction()">TOUR</a>
  <a href="#contact" class="w3-bar-item w3-button w3-padding-large" onclick="myFunction()">CONTACT</a>
  <a href="#" class="w3-bar-item w3-button w3-padding-large" onclick="myFunction()">MERCH</a>
  </div>
  <!-- Page content -->
  <div class="w3-content" style="max-width:2000px;margin-top:46px">
  <!-- Automatic Slideshow Images -->
  <div class="mySlides w3-display-container w3-center">
    <img src="https://www.w3schools.com/w3images/la.jpg" style="width:100%">
    <div class="w3-display-bottommiddle w3-container w3-text-white w3-padding-32 w3-hide-small">
    <h3>Los Angeles</h3>
    <p><b>We had the best time playing at Venice Beach!</b></p>
    </div>
  </div>
  <div class="mySlides w3-display-container w3-center">
    <img src="https://www.w3schools.com/w3images/ny.jpg" style="width:100%">
    <div class="w3-display-bottommiddle w3-container w3-text-white w3-padding-32 w3-hide-small">
    <h3>New York</h3>
    <p><b>The atmosphere in New York is lorem ipsum.</b></p>
    </div>
  </div>
  <div class="mySlides w3-display-container w3-center">
    <img src="https://www.w3schools.com/w3images/chicago.jpg" style="width:100%">
    <div class="w3-display-bottommiddle w3-container w3-text-white w3-padding-32 w3-hide-small">
    <h3>Chicago</h3>
    <p><b>Thank you, Chicago - A night we won't forget.</b></p>
    </div>
  </div>
  <!-- The Band Section -->
  <div class="w3-container w3-content w3-center w3-padding-64" style="max-width:800px" id="band">
    <h2 class="w3-wide">THE BAND</h2>
    <p class="w3-opacity"><i>We love music</i></p>
    <p class="w3-justify">We have created a fictional band website. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
    ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur
    adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
    <div class="w3-row w3-padding-32">
    <div class="w3-third">
      <p>Name</p>
      <img src="https://www.w3schools.com/w3images/bandmember.jpg" class="w3-round w3-margin-bottom" alt="Random Name" style="width:60%">
    </div>
    <div class="w3-third">
      <p>Name</p>
      <img src="https://www.w3schools.com/w3images/bandmember.jpg" class="w3-round w3-margin-bottom" alt="Random Name" style="width:60%">
    </div>
    <div class="w3-third">
      <p>Name</p>
      <img src="https://www.w3schools.com/w3images/bandmember.jpg" class="w3-round" alt="Random Name" style="width:60%">
    </div>
    </div>
  </div>
  <!-- The Tour Section -->
  <div class="w3-black" id="tour">
    <div class="w3-container w3-content w3-padding-64" style="max-width:800px">
    <h2 class="w3-wide w3-center">TOUR DATES</h2>
    <p class="w3-opacity w3-center"><i>Remember to book your tickets!</i></p><br>
    <ul class="w3-ul w3-border w3-white w3-text-grey">
      <li class="w3-padding">September <span class="w3-tag w3-red w3-margin-left">Sold out</span></li>
      <li class="w3-padding">October <span class="w3-tag w3-red w3-margin-left">Sold out</span></li>
      <li class="w3-padding">November <span class="w3-badge w3-right w3-margin-right">3</span></li>
    </ul>
    <div class="w3-row-padding w3-padding-32" style="margin:0 -16px">
      <div class="w3-third w3-margin-bottom">
      <img src="https://www.w3schools.com/w3images/newyork.jpg" alt="New York" style="width:100%" class="w3-hover-opacity">
      <div class="w3-container w3-white">
        <p><b>New York</b></p>
        <p class="w3-opacity">Fri 27 Nov 2016</p>
        <p>Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum sed vitae justo.</p>
        <button class="w3-button w3-black w3-margin-bottom" onclick="document.getElementById('ticketModal').style.display='block'">Buy Tickets</button>
      </div>
      </div>
      <div class="w3-third w3-margin-bottom">
      <img src="https://www.w3schools.com/w3images/paris.jpg" alt="Paris" style="width:100%" class="w3-hover-opacity">
      <div class="w3-container w3-white">
        <p><b>Paris</b></p>
        <p class="w3-opacity">Sat 28 Nov 2016</p>
        <p>Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum sed vitae justo.</p>
        <button class="w3-button w3-black w3-margin-bottom" onclick="document.getElementById('ticketModal').style.display='block'">Buy Tickets</button>
      </div>
      </div>
      <div class="w3-third w3-margin-bottom">
      <img src="https://www.w3schools.com/w3images/sanfran.jpg" alt="San Francisco" style="width:100%" class="w3-hover-opacity">
      <div class="w3-container w3-white">
        <p><b>San Francisco</b></p>
        <p class="w3-opacity">Sun 29 Nov 2016</p>
        <p>Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum sed vitae justo.</p>
        <button class="w3-button w3-black w3-margin-bottom" onclick="document.getElementById('ticketModal').style.display='block'">Buy Tickets</button>
      </div>
      </div>
    </div>
    </div>
  </div>
  <!-- Ticket Modal -->
  <div id="ticketModal" class="w3-modal">
    <div class="w3-modal-content w3-animate-top w3-card-4">
    <header class="w3-container w3-teal w3-center w3-padding-32">
      <span onclick="document.getElementById('ticketModal').style.display='none'"
    class="w3-button w3-teal w3-xlarge w3-display-topright">×</span>
      <h2 class="w3-wide"><i class="fa fa-suitcase w3-margin-right"></i>Tickets</h2>
    </header>
    <div class="w3-container">
      <p><label><i class="fa fa-shopping-cart"></i> Tickets, $15 per person</label></p>
      <input class="w3-input w3-border" type="text" placeholder="How many?">
      <p><label><i class="fa fa-user"></i> Send To</label></p>
      <input class="w3-input w3-border" type="text" placeholder="Enter email">
      <button class="w3-button w3-block w3-teal w3-padding-16 w3-section w3-right">PAY <i class="fa fa-check"></i></button>
      <button class="w3-button w3-red w3-section" onclick="document.getElementById('ticketModal').style.display='none'">Close <i class="fa fa-remove"></i></button>
      <p class="w3-right">Need <a href="#" class="w3-text-blue">help?</a></p>
    </div>
    </div>
  </div>
  <!-- The Contact Section -->
  <div class="w3-container w3-content w3-padding-64" style="max-width:800px" id="contact">
    <h2 class="w3-wide w3-center">CONTACT</h2>
    <p class="w3-opacity w3-center"><i>Fan? Drop a note!</i></p>
    <div class="w3-row w3-padding-32">
    <div class="w3-col m6 w3-large w3-margin-bottom">
      <i class="fa fa-map-marker" style="width:30px"></i> Chicago, US<br>
      <i class="fa fa-phone" style="width:30px"></i> Phone: +00 151515<br>
      <i class="fa fa-envelope" style="width:30px"> </i> Email: mail@mail.com<br>
    </div>
    <div class="w3-col m6">
      <form action="/action_page.php" target="_blank">
      <div class="w3-row-padding" style="margin:0 -16px 8px -16px">
        <div class="w3-half">
        <input class="w3-input w3-border" type="text" placeholder="Name" required name="Name">
        </div>
        <div class="w3-half">
        <input class="w3-input w3-border" type="text" placeholder="Email" required name="Email">
        </div>
      </div>
      <input class="w3-input w3-border" type="text" placeholder="Message" required name="Message">
      <button class="w3-button w3-black w3-section w3-right" type="submit">SEND</button>
      </form>
    </div>
    </div>
  </div>
  <!-- End Page Content -->
  </div>
  <!-- Image of location/map -->
  <img src="https://www.w3schools.com/w3images/map.jpg" class="w3-image w3-greyscale-min" style="width:100%">
  <!-- Footer -->
  <footer class="w3-container w3-padding-64 w3-center w3-opacity w3-light-grey w3-xlarge">
  <i class="fa fa-facebook-official w3-hover-opacity"></i>
  <i class="fa fa-instagram w3-hover-opacity"></i>
  <i class="fa fa-snapchat w3-hover-opacity"></i>
  <i class="fa fa-pinterest-p w3-hover-opacity"></i>
  <i class="fa fa-twitter w3-hover-opacity"></i>
  <i class="fa fa-linkedin w3-hover-opacity"></i>
  <p class="w3-medium">Powered by <a href="https://www.w3schools.com/w3css/default.asp" target="_blank">w3.css</a></p>
  </footer>
  <script>
  // Automatic Slideshow - change image every 4 seconds
  var myIndex = 0;
  carousel();
  function carousel() {
  var i;
  var x = document.getElementsByClassName("mySlides");
  for (i = 0; i < x.length; i++) {
    x[i].style.display = "none";
  }
  myIndex++;
  if (myIndex > x.length) {myIndex = 1}
  x[myIndex-1].style.display = "block";
  setTimeout(carousel, 4000);
  }
  // Used to toggle the menu on small screens when clicking on the menu button
  function myFunction() {
  var x = document.getElementById("navDemo");
  if (x.className.indexOf("w3-show") == -1) {
    x.className += " w3-show";
  } else {
    x.className = x.className.replace(" w3-show", "");
  }
  }
  // When the user clicks anywhere outside of the modal, close it
  var modal = document.getElementById('ticketModal');
  window.onclick = function(event) {
  if (event.target == modal) {
    modal.style.display = "none";
  }
  }
  </script>
  </body>
</html>
nodejs

Run Project

We have just created a Node-Express Project 😍 Let’s start a server.
To start a server run this command:

Chúng ta vừa tạo một Dự án Node-Express 😍 Hãy bắt đầu một máy chủ. Để khởi động một máy chủ, hãy chạy lệnh này:

npm start
Image for post

Để kiểm tra API này – Mở trình duyệt web của bạn và nhập URL này → localhost: 3000

Image for post

Đây là giao diện hoàn chỉnh. Và bạn đã thành công ^^

Kết luận

Qua bài viết, bạn đã có thể tạo website 1 page. Hãy tận dụng để tạo những website giới thiệu những điều đơn giản.

Tham khảo thêm về NodeJS: Hướng dẫn viết search realtime bằng NodeJS

Tham khảo thêm về React: Tạo animation cho web React


Like it? Share with your friends!

1053
1.5k share, 1053 points

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
1
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
1
win