Từng bước tạo RESTful API với NodeJS , Express, MySQL

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao tạo được một Restful API đơn giản CRUD (create, read, update, delete), và Restful API này sẽ dùng các phương thức chính như GET, POST, PUT, DELETE.5 min


1063
1.6k share, 1063 points

Tạo thư mục

Đầu tiên sử dụng câu lệnh để tạo thư mục crud-api

mkdir crud-api
cd crud-api

Cài đặt npm nodejs

Sau khi tạo thư mục crud-api. Tiếp theo cài đặt npm , Express, MySQL và body-parser

npm init --yes
npm install
npm install express --save
npm install mysql --save
npm install body-parser --save

Tạo cơ sở dữ liệu (database) và bảng (table)

Tiếp theo chúng ta cần tạo cơ sở dữ liệu và bảng để thực hiện thao tác CURD NodeJS

-- Cấu trúc bảng cho users
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users ( id int(11) NOT NULL, name varchar(200) NOT NULL, email varchar(200) NOT NULL, created_at datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
ALTER TABLE users ADD PRIMARY KEY (id);
ALTER TABLE users MODIFY id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

Thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

INSERT INTO users (id, name, email, created_at) VALUES
 (1, 'Max', 'max@gmail.com', '2020-03-18 23:20:20'),
 (2, 'John', 'john@gmail.com', '2020-03-18 23:45:20'),
 (3, 'David', 'david@gmail.com', '2020-03-18 23:30:20'),
 (4, 'James', 'james@gmail.com', '2020-03-18 23:10:20'),
 (5, 'Shaw', 'shaw@gmail.com', '2020-03-18 23:15:20');

Tạo file server.js

Tạo file trong thư mục curd-api và đặt kết nối. server.js là điểm vào(entry point).

var express = require('express');
 var app = express();
 var bodyParser = require('body-parser');
 app.use(bodyParser.json());
 app.use(bodyParser.urlencoded({
   extended: true
 }));
 // route mặc định
 app.get('/', function (req, res) {
   return res.send({ error: true, message: 'hello' })
 });
 // chỉnh port
 app.listen(3000, function () {
   console.log('Node app is running on port 3000');
 });
 module.exports = app;

Tạo kết nối với cơ sở dữ liệu nodejs

Dùng để tìm và cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

var dbConn = mysql.createConnection({
   host: 'localhost',
   user: 'root',
   password: '',
   database: 'node_js_api'
 });
 // kết nối vào cơ sở dữ liệu
 dbConn.connect();

Các phương thức (method), URL

Phương thức

GET

GET

POST

PUT

DELETE

URL

/users

/user/1

/user

/user

/user

Hành động

lấy tất cả user

lấy user với id ==1

thêm user với id ==1

cập nhật user với id ==1

xóa user với id ==1

Tạo danh sách

Lấy toàn bộ danh sách user

Đầu tiên dùng phương thức GET như bảng trên để lấy tất cả dữ liệu user

// Truy xuất tất cả dữ liệu user
 app.get('/users', function (req, res) {
   dbConn.query('SELECT * FROM users', function (error, results, fields) {
     if (error) throw error;
     return res.send({ error: false, data: results, message: 'users list.' });
   });
 });

Gọi API bằng URL : http://127.0.0.1:3000/users

Lấy user

Đầu tiên dùng phương thức GET như bảng trên để lấy tất cả dữ liệu user

// Truy xuất user với id
 app.get('/user/:id', function (req, res) {
   let user_id = req.params.id;
   if (!user_id) {
   return res.status(400).send({ error: true, message: 'Please provide user_id' });
   }
   dbConn.query('SELECT * FROM users where id=?', user_id, function (error, results, fields) {
   if (error) throw error;
    return res.send({ error: false, data: results[0], message: 'users list.' });
   });
 });

Gọi API bằng URL  http://127.0.0.1/user/1

Thêm user

Tạo route để thêm dữ liệu vào CSDL khi người dùng gửi yêu cầu (request) thêm với id==1

// Thêm user mới
 app.post('/user', function (req, res) {
   let user = req.body.user;
   if (!user) {
    return res.status(400).send({ error:true, message: 'Please provide user' });
   }
  dbConn.query("INSERT INTO users SET ? ", { user: user }, function (error, results, fields) {
  if (error) throw error;
   return res.send({ error: false, data: results, message: 'New user has been created successfully.' });
   });
 });

Gọi API bằng URL :  http://127.0.0.1:3000/add

Cập nhật user

Tạo route để cập nhật dữ liệu vào CSDL khi người dùng gửi yêu cầu (request) cập nhật với id==1

// Cập nhật user với id
 app.put('/user', function (req, res) {
 let user_id = req.body.user_id;
 let user = req.body.user;
 if (!user_id || !user) {
  return res.status(400).send({ error: user, message: 'Please provide user and user_id' });
 }
 dbConn.query("UPDATE users SET user = ? WHERE id = ?", [user, user_id], function (error, results, fields) {
  if (error) throw error;
  return res.send({ error: false, data: results, message: 'user has been updated successfully.' });
 });
 });

Gọi vào API với URL : http://127.0.0.1/user/{id}

Xóa user

Tạo route mới để xóa dữ liệu khỏi CSDL khi người dùng gửi yêu cầu (request) xóa

// Xóa user
 app.delete('/user', function (req, res) {
 let user_id = req.body.user_id;
 if (!user_id) {
   return res.status(400).send({ error: true, message: 'Please provide user_id' });
 }
 dbConn.query('DELETE FROM users WHERE id = ?', [user_id], function (error, results, fields) {
   if (error) throw error;
   return res.send({ error: false, data: results, message: 'User has been updated successfully.' });
 });
 });

Gọi API bằng URL : http://127.0.0.1/user/{id}

Đây là toàn bộ file server.js nodejs

var express = require('express');
var app = express();
var bodyParser = require('body-parser');
var mysql = require('mysql');
app.use(bodyParser.json());
app.use(bodyParser.urlencoded({
  extended: true
}));
app.get('/', function (req, res) {
  return res.send({ error: true, message: 'hello' })
});
var dbConn = mysql.createConnection({
  host: 'localhost',
  user: 'root',
  password: '',
  database: 'node_js_api'
});
dbConn.connect();
app.get('/users', function (req, res) {
  dbConn.query('SELECT * FROM users', function (error, results, fields) {
    if (error) throw error;
    return res.send({ error: false, data: results, message: 'users list.' });
  });
});
app.get('/user/:id', function (req, res) {
  let user_id = req.params.id;
  if (!user_id) {
    return res.status(400).send({ error: true, message: 'Please provide user_id' });
  }
  dbConn.query('SELECT * FROM users where id=?', user_id, function (error, results, fields) {
    if (error) throw error;
    return res.send({ error: false, data: results[0], message: 'users list.' });
  });
});
app.post('/user', function (req, res) {
  let user = req.body.user;
  if (!user) {
    return res.status(400).send({ error:true, message: 'Please provide user' });
  }
  dbConn.query("INSERT INTO users SET ? ", { user: user }, function (error, results, fields) {
    if (error) throw error;
    return res.send({ error: false, data: results, message: 'New user has been created successfully.' });
  });
});
app.put('/user', function (req, res) {
  let user_id = req.body.user_id;
  let user = req.body.user;
  if (!user_id || !user) {
    return res.status(400).send({ error: user, message: 'Please provide user and user_id' });
  }
  dbConn.query("UPDATE users SET user = ? WHERE id = ?", [user, user_id], function (error, results, fields) {
    if (error) throw error;
    return res.send({ error: false, data: results, message: 'user has been updated successfully.' });
  });
});
app.delete('/user', function (req, res) {
  let user_id = req.body.user_id;
  if (!user_id) {
    return res.status(400).send({ error: true, message: 'Please provide user_id' });
  }
  dbConn.query('DELETE FROM users WHERE id = ?', [user_id], function (error, results, fields) {
    if (error) throw error;
    return res.send({ error: false, data: results, message: 'User has been updated successfully.' });
  });
});
app.listen(3000, function () {
  console.log('Node app is running on port 3000');
});
module.exports = app;

Kết luận

Qua bài viết, chúng ta có thể tạo được một Restful API với NodeJS, ExpressJS và MySQL.

Tham khảo thêm NodeJS tại đây : NodeJS là gì? ExpressJS là gì ? Từng bước tạo ứng dụng chat trên NodeJS


Like it? Share with your friends!

1063
1.6k share, 1063 points

What's Your Reaction?

hate hate
2
hate
confused confused
3
confused
fail fail
1
fail
fun fun
1
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
3
love
lol lol
2
lol
omg omg
1
omg
win win
8
win

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *