Hướng dẫn deploy React với Docker

Docker là một công cụ khá tuyệt vời, rất hữu ích, khuyên các bạn nên tìm hiểu và sử dụng. Với bài viết này, hướng dẫn cách đóng gói ReactJS với Docker và triển khai nó lên Digital Ocean. Cùng lướt qua nào 6 min


1039
1.4k share, 1039 points

Tạo app React

Với mục đích của project này, chúng ta sẽ sử dụng Facebook Create React App tiêu chuẩn làm cơ sở.

Giả sử bạn có NodeJS phiên bản 10+ và có thể sử dụng tính năng npx mới, chúng ta sẽ tạo project React với câu lệnh sau:

npx create-react-app reactdocker
cd reactdocker

Test ngay bằng câu lệnh

npm start

Mở trình duyệt và vào port 3000

react

Tạo Environment

Bước tiếp theo là tạo environment docker. Đây chỉ là HTML, CSS và JavaScript, điều duy nhất chúng ta cần là một máy chủ http có thể phục vụ HTML thông thường. Đối với điều này, chúng ta cần NGINX. Bắt đầu làm quen với alpine, làm điều này trong thư mục repo:

docker run -it -p 3000:3000 -p 80:80 -v $PWD:/var/www/localhost/htdocs --name reactdocker alpine /bin/sh

Trong khi chúng ta có container, hãy loại bỏ các node modules  vì chúng đã được cài đặt và chúng ta cần chúng đêr cài đặt với Alpine.

cd /var/www/localhost/htdocs
# may take a few seconds
rm -rf node_modules

Chúng ta sẽ cần cài đặt NodeJS và NPM cho alpine:

apk add nodejs
apk add npm

Cài đặt các dependencies trong thư mục:

npm install

Khởi động server:

npm start # [Expected Output]# Compiled successfully!# You can now view reactdocker in the browser.# Local:      http://localhost:3000/
# On Your Network: http://172.17.0.2:3000/# Note that the development build is not optimized.
# To create a production build, use npm run build.
react

Tiếp tục, chúng ta build nó

npm run build

Chúng ta có thể thấy các tập tin trong thư mục / build:

cd build
ls

Những file cần một máy chủ http để hiển thị chúng trên cổng 80, vì điều này chúng ta sẽ thêm nginx vào app react:

apk add nginx

Tiếp theo, chúng ta cấu hình file cấu hình nginx để trỏ đến thư mục build:

 apk add nano
/etc/nginx/conf.d/default.conf

Đây là tập tin gốc trước đây:

# This is a default site configuration which will simply return 404, preventing
# chance access to any other virtualhost.
server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;
# Everything is a 404
    location / {
        return 404;
    }
# You may need this to prevent return 404 recursion.
    location = /404.html {
        internal;
    }
}

Đây là file được sửa đổi:

server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;    location / {
        root  /var/www/localhost/htdocs/build;        # this will make so all routes will lead to
        # index.html so that react handles the routes
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }# You may need this to prevent return 404 recursion.
    location = /404.html {
        internal;
    }
}

Tạo thư mục để cho phép nginx chạy trên process id :

mkdir /run/nginx

Test file cấu hình và khởi động server:

nginx -t;# [Expected Output]
# nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
# nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successfulnginx;

Bây giờ nếu chúng ta đi đến port 80, có thể thấy thư mục build đã được hiển thị trên nginx

react

Chúng ta đã tạo thành công environment và chúng ta có thể tạo Dockerfile để đóng gói mọi thứ để deploy.

Tạo Dockerfile

Bây giờ chúng ta biết những dependencies chúng ta cần, và sẽ tạo một Dockerfile để tối ưu hóa nếu để deploy với các dependencies để thực hiện build.

Trước khi chúng ta phá hủy container, hãy sao chép file cấu hình nginx mà chúng ta đã sửa đổi vào thư mục kho lưu trữ. Tiếp tục thực hiện câu lệnh sau

# create a new config directory
mkdir config
# copy default.conf to config/default.conf
docker cp reactdocker:/etc/nginx/conf.d/default.conf config/default.conf
# now we can destroy the container
docker rm -f reactdocker;

Hãy bắt đầu với Dockerfile trong thư mục gốc của kho lưu trữ:

FROM alpine
EXPOSE 80
ADD config/default.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
COPY . /var/www/localhost/htdocs
RUN apk add nginx && \
  mkdir /run/nginx && \
  apk add nodejs && \
  apk add npm && \
  cd /var/www/localhost/htdocs && \
  rm -rf node_modules && \
  npm install && \
  npm run build;
CMD ["/bin/sh", "-c", "exec nginx -g 'daemon off;';"]
WORKDIR /var/www/localhost/htdocs

Sau đó build

docker build . -t reactdocker

Chạy docker bằng câu lệnh sau

docker run -it -d -p 80:80 --name rdocker reactdocker;

Bây giờ container của chúng ta đã sẵn sàng để được push lên Docker Hub và sẵn sàng để được deploy.

Tối ưu Image Docker

Bạn có thể nhận thấy rằng COPY cần một chút thời gian để hoàn thành, vì vậy chúng ta sẽ thêm một file để ignore và xóa một số dependencies mà chúng ta không còn cần nữa.

node_modules

Next we’ll modify the Dockerfile to remove the dependencies we don’t need:

Tiếp theo, chúng ta sẽ sửa đổi Dockerfile để loại bỏ các phụ thuộc mà không cần:

FROM alpine
EXPOSE 80
ADD config/default.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
COPY . /var/www/localhost/htdocs
RUN apk add nginx && \
  mkdir /run/nginx && \
  apk add nodejs && \
  apk add npm && \
  cd /var/www/localhost/htdocs && \
  npm install && \
  npm run build && \
  apk del nodejs && \
  apk del npm && \
  mv /var/www/localhost/htdocs/build /var/www/localhost && \
  cd /var/www/localhost/htdocs && \
  rm -rf * && \
  mv /var/www/localhost/build /var/www/localhost/htdocs;
CMD ["/bin/sh", "-c", "exec nginx -g 'daemon off;';"]
WORKDIR /var/www/localhost/htdocs

Kiểm tra kích thước của container trước khi chúng ta build lại:

docker images | grep "reactdocker";# [Expected Output]
# reactdocker  latest 3c160b1a5941 16 minutes ago 489MB

Bây giờ chúng ta build lại

docker images | grep "reactdocker"
# [Expected Output]
# reactdocker  latest 3c160b1a5941 16 minutes ago 489MB

Đó là một sự khác biệt rất lớn từ 489 MB đến 36,6 MB.

Chúng ta chạy lại docker

docker run -it -d -p 80:80 --name rdocker reactdocker

Now that we have our optimized Docker image, let’s push it to Docker Hub.

Bây giờ chúng ta đã có image Docker được tối ưu hóa, hãy push nó lên Docker Hub.

docker tag reactdocker {docker-hub-username}/reactdocker;
docker push {docker-hub-username}/reactdocker;

Tạo Docker Digital Ocean Droplet

Sau khi tạo thành công container, giờ chúng ta vào Digital Ocean và deploy image

Set một số cấu hình cho Droplet như sau:

Đợi mọi thứ hoàn thành và sao chép địa chỉ IP:

react

Deploy Container

Bây giờ chúng ta có địa chỉ IP, th SSH vào vùng chứa và thực hiện hành động chạy docker tương tự:

# replace this droplet IP address with yours
ssh root@142.93.153.135;

Nó có thể nhắc bạn thêm key vào Droplet, và chọn yes

Bây giờ bạn đang ở trong droplet, tạo docker container:

docker run -it -d -p 80:80 --name rdocker {docker-hub-username}/reactdocker;

Sau khi cài đặt và chạy, hãy chạy địa chỉ IP trong trình duyệt của bạn và bạn sẽ thấy app react hiện đang chạy trên Digital Ocean giọt nước.

react

Hiện tại, chúng ta đã đóng gói thành công một ứng dụng ReactJS trong Docker và deploy nó lên Digital Ocean.

Kết luận

Qua bài viết bạn đã biết được cách deploy app react với docker.

Tham khảo thêm về React: Deploy App NodeJS với GitLab CI/CD


Like it? Share with your friends!

1039
1.4k share, 1039 points

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
5
confused
fail fail
3
fail
fun fun
1
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
1
win