Những cách tối ưu code NodeJS nên biết

Sau khi một thời gian tìm hiểu về Nodejs, mình đã tự rút ra một số kinh nghiệm tối ưu code NodeJs, những cách viết code dễ hiểu hơn. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu các bạn cách tối ưu những dòng code NodeJS.4 min


1047
1.5k share, 1047 points

80 chữ trong một line

Cách tốt nhất trong viết code đó line code dài. 80 chữ trong một line là một độ dài hợp lý và cũng được áp dụng cho nhiều ngồn ngữ như: Javascript, Reactjs, Python, Ruby… Đây cũng là mẹo không thể thiếu khi bạn muốn tối ưu code Nodejs của mình.

Sử dùng dấu nháy đơn

Bạn cần phải dùng dấu nháy đơn, như khi bạn viết một string trong JSON:


// cách viết không nên sử dụng:
const you = "you";
// cách viết nến sử dụng:
const you = 'you';
 

Cách dùng {

Khi bạn viết một điều kiện hoặc một lớp (class), cách viết { sẽ áp dùng như sau:

// Cách viết không nên sử dụng
if (true)
{
  .....
}
class Test
{
...
}
// Cách viết nên sử dụng
if (true) {
.....
}
class Test {
....
}

Cách khởi tạo biến

Chúng ta nên viết kiểu dữ liệu khởi tạo cho biến từng cái một.

// Cách viết không nên sử dụng
const name = 'hocweb',
      age = 30;.
// Cách viết nên sử dụng
const name = 'hocweb';
const age = 30;

Cách đặt tên

 • Nodejs cũng giống như Javascript, Reactjs, Angularjs hoặc Java. Đối với cách đặt tên biến, hàm là lowerCamelCase.
// Cách viết không tốt
const user_name = 'hocweb';
const YearOld = 30;
// Cách viết tốt
const userName = 'hocweb';
const yearOld = 30;
 • Nhưng đối với tên của lớp bạn cần phải đặt tên theo kiểu UpperCamelCase:
// Cách viết không nên sử dụng
class userAgent {
...
}
// Cách viết không nên sử dụng
class user_agent {
...
}
// Cách viết nên sử dụng
class UserAgent {
....
}
 • Đối với việc đặt tên let và constants:
// Cách viết không nên sử dụng
const SECOND = 1 * 100;
class File {
}
File.fullPermission = 01234;
// Cách viết nên sử dụng
let second = 1 * 100;
class File {
...
}
File.FULL _PERMISSION = 01234;

Cách viết biến array và hash

Chúng ta nên dùng , cho cách khởi tạo viết array và xuống dòng mới trong trường hợp có nhiều element trong array hoặc hash NodeJS.

// cách viết không nên sử dụng
const keyArr = [
  '1', '2', '3', '4'
];
const keyHash = {'a': 1
  , 'b': 2
  , 'c': 3
};
// cách viết nên sử dụng
const keyArr = ['1', '2', '3', '4'];
const keyHash = {
  'a': 1,
  'b': 2,
  'c': 3,
 };

Cách so sánh

 • Ta nên dùng === để viết so sánh 2 giá trị.
// Cách viết không nên sử dụng
const number = '1';
if (number == 1) {
 .....
}
// Cách viết nên sử dụng
const number = '1';
if (number === 1) {
 .....
}
 • Trong cách so sánh ngắn, ta chỉ viết một dòng mà thôi.
// Cách viết không nên sử dụng
 const c = (a === b)
 ? 1
 : 2;
 // Cách viết nên sử dụng
 const c = (a === b) ? 1 : 2;
 • Với điều kiện phức tạp, chúng ta nên khởi tạo một biến cho việc viết condition, sau đó mới gọi vào if condition sau:
// Cách viết không nên sử dụng
if (password.length >= 4 && /^(?=.*\d).{4,}$/.test(password)) {
 console.log('losing');
}
// Cách viết nên sử dụng
const isValidPassword = password.length >= 4 && /^(?=.*\d).{4,}$/.test(password);
if (isValidPassword) {
 console.log('winning');
}

không nên viết nesting if

Cách viết code một hàm trong NodeJS, có nhiều lúc gặp trường hợp cần phải viết điều kiện lặp nhau, nhưng các bạn cố gắng không nên viết nesting if:

// Cách viết không nên sử dụng
function isPercentage(val) {
 if (val >= 0) {
  if (val < 100) {
   return true;
  } else {
   return false;
  }
 } else {
  return false;
 }
}
// Cách viết nên sử dụng
function isPercentage(val) {
 if (val < 0) {
  return false;
 }
 if (val > 100) {
  return false;
 }
 return true;
}
// Cách viết nên sử dụng
function isPercentage(val) {
 var isInRange = (val >= 0 && val <= 100);
 return isInRange;
}

Không dùng if else trong hàm

Có trường hợp bạn có thể viết một if trong NodeJS là đủ rồi, không cần viết thêm elescho kết quả của một hàm.

// Cách viết không nên sử dụng
function sayLove(person) {
  const msg = null;
  if (person === 'her') {
   msg ='i love you';
  } else {
    console.log('say goodbye!!');
  }
  return msg;
}
// Cách viết nên sử dụng
function sayLove(person) {
  const msg = 'say goodbye!!'
  if (person === 'her') {
    msg = 'i love you'
  }
  return msg;
}
// Cách viết nên sử dụng
function sayLove(person) {
  const msg = person === 'her' ? 'i love you' : 'Say goodbye!!';
  return msg;
}
// Cách viết không nên sử dụng
function yourMethod(input) {
  if (input) {
    return something;
  }
  return;
}
// Cách viết nên sử dụng
function yourMethod(input) {
  if (!input) { return; }
  return something;
}

Kết luận

Qua bài viết, mình đã trình bày với các bạn về những cách tối ưu những dòng code NodeJS một cách hiệu quả, Hãy tận dụng để có thể tối ưu hóa code của bạn

Tham khảo : Sai lầm phổ biến khi học NodeJS hay mắc phải


Like it? Share with your friends!

1047
1.5k share, 1047 points

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
1
lol
omg omg
0
omg
win win
1
win